REGLEMENT

Reglement Blinq Badeendenrace 2019

ARTIKEL 1, ORGANISATIE
1. Rotary Apeldoorn ’t Loo organiseert de ‘Badeendenrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van adoptie van genummerde badeendjes;
2. De afdracht van de opbrengst wordt aangewend voor Stichting Leergeld en Stichting Fundraising Rotary ’t Loo.

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME
1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. Rotary Apeldoorn ’t Loo is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
4. Leden van Rotary Apeldoorn ’t Loo zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE
1.De deelnemer dient een genummerd deelnamebewijs te kopen bij een lid van Rotary Apeldoorn ’t Loo dan wel bij een door Rotary Apeldoorn ’t Loo georganiseerd uitgiftepunt van deelnamebewijzen dan wel via de website www.badeendenraceapeldoorn.nl;
2. Elk deelnamebewijs geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het deelnamebewijs is vermeld;
3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht deelnamebewijsnummer zullen op 23 juni 2019 te water worden gelaten en de eerste 15 eendjes die de finish bereiken – na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.
5. Mocht er onvoldoende stroming zijn dan zal een onafhankelijk notaris de winnende badeenden bekendmaken.
6. Elk eendje blijft eigendom van Rotary Apeldoorn ’t Loo;
7. Degene die een winnend deelnamebewijs heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het deelnamebewijs verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
8. Elk deelnamebewijs geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace.

ARTIKEL 4, INLEG
De inleg voor een deelnamebewijs bedraagt €2,50 per deelnamebewijs of €10,00 per 5 deelname bewijzen

ARTIKEL 5, WINNENDE DEELNAMEBEWIJZEN
1. Er worden 15 prijzen uitgegeven, één tot en met vijftien, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace;
2. Uitsluitend deelnamebewijsnummers waarvan de inleg is betaald dan wel deelnamebewijsnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het deelnamebewijs is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING
1. De prijzen bestaan uit:
– 1 Wastegoed Blinq t.w.v. € 400
– 2 Deurbelvideosysteem t.w.v. € 300
– 3 Sonos WiFI speaker Play1 t.w.v. €179
– 4 STIHL Heggenschaar t.w.v. gemiddeld € 134
– 5 Waardebon zonnebril t.w.v. € 100
– 6 JBL Bleutooth speaker t.w.v. € 89
– 7 Boek van Gogh plus entree museum t.w.v. € 63
– 8 KFC dinerbon t.w.v. € 50
– 9 Jules Verne dinerbon t.w.v. € 50
– 10 KFC dinerbon t.w.v. € 50
– 11 Knipbeurten bij kapper Dullers
– 12 Sony hoofdtelefoon t.w.v. € 25
– 13 Tilemates t.w.v. € 25
2. De nummers van de winnende deelnamebewijzen worden per e-mail bekend gemaakt aan de winnaars na de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendenraceapeldoorn.nl ;
3. U ontvangt een genummerd deelnamebewijs en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw deelnamebewijs uw recht op de prijs laten gelden.
Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot 10 juli 2019 via het contact formulier www.badeendenraceapeldoorn.nl of via een e-mail te zenden aan badeendenrace@rotary-apeldoorn-t-loo.nl
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door Rotary Apeldoorn ’t Loo voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.
5. Alle prijzen kunnen worden afgehaald op vrijdag 28 juni tussen 17.30 uur en 19.00 uur bij RTV Stegeman, Schuttersweg 88, 7314 LJ te Apeldoorn of nadien op afspraak

ARTIKEL 7, PRIVACY
1. De namen van de eigenaren van de winnende deelnamebewijsnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendenrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID
1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw deelnamebewijs, mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Rotary Apeldoorn ’t Loo voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Rotary Apeldoorn ’t Loo liggende omstandigheden;
2. Rotary Apeldoorn ’t Loo is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.